ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ :: ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ::

Ζημιά αυτοκινήτου που χρησιμοποιείται με leasing

        ..:: Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018 ::..

Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του αυτοκινήτου για την οποία ευθύνεται τρίτος, τη σχετική αξίωση αποζημίωσης έχει όχι ο εκμισθωτής του αυτοκινήτου, αλλά ο μισθωτής, ο οποίος από πλευράς υποχρεώσεων και δικαιωμάτων χαρακτηρίζεται ως κάτοχος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επισκευάσιμης ζημίας. Τη δαπάνη αποκατάστασης αυτής ως και την αποζημίωση για την μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου δικαιούται να απαιτήσει από τον ζημιώσαντα τρίτο ο μισθωτής. Σε σχετική υπόθεση ο ενάγων εξέθεσε με την υπό κρίση αγωγή του ότι ο …. οδηγώντας το ασφαλισμένο για τις ζημίες που προξενούνται σε τρίτους στην ασφαλιστική εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING, προκάλεσε από υπαιτιότητα του φθορές και βλάβες στο αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, που εκείνη τη στιγμή το είχε παραχωρήσει και το οδηγούσε ο αδερφός του, κατά τη σύγκρουση των οχημάτων τους. Ζήτησε δε, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλουν, έκαστος εις ολόκληρο, το ποσό των 23.812,34 ευρώ ως αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

Η ενάγουσα AUTO HELLAS Α.Τ.Ε.Ε. εξέθεσε με την υπό κρίση αγωγή της ότι ο ..., οδηγώντας το ασφαλισμένο για τις ζημίες που προξενούνται σε τρίτους στην ασφαλιστική εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του αδελφού του ..., που εκείνη τη στιγμή του το είχε παραχωρήσει και το οδηγούσε ο ίδιος, προκάλεσε από υπαιτιότητα του φθορές και βλάβες στο αυτοκίνητο, που νόμιμα κατέχει με χρηματοδοτική μίσθωση από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING, κατά τη σύγκρουση των οχημάτων τους, που έγινε κάτω από τις συνθήκες που αναφέρονται στην αγωγή. Ζήτησε δε, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να της καταβάλουν, έκαστος εις ολόκληρο, το ποσό των 6.352,95 ευρώ ως αποζημίωση με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο συνεκδίκασε τις αγωγές και απέρριψε την πρώτη, ενώ έκανε εν μέρει δεκτή τη δεύτερη. Κατά της απόφασης αυτής παραπονούνται οι εκκαλούντες με τις υπό κρίση εφέσεις τους.

Αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ.1 του ν. 1665/1986, μπορεί μεταξύ άλλων να αποτελέσει και το αυτοκίνητο. Στη χρηματοδοτική αυτή μίσθωση ο μισθωτής αναλαμβάνει με τη σύμβαση τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής, απώλειας ή βλάβης του πράγματος. Αυτό σημαίνει ότι στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το μίσθιο πράγμα με άλλο ίσης αξίας ή να το επιδιορθώσει με δικά του έξοδα. Η νομική θέση του μισθωτή μοιάζει με τη θέση του αγοραστή που έχει αποκτήσει την κυριότητα του πράγματος. Ενόψει της νομικής αυτής θέσης του μισθωτή, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι σε περίπτωση ολικής καταστροφής του πράγματος, για την οποία ευθύνεται τρίτος, τη σχετική αξίωση αποζημίωσης έχει όχι ο εκμισθωτής του αυτοκινήτου, ο οποίος διατηρεί απλώς την ιδιότητα του κυρίου, αλλά ο μισθωτής, ο οποίος από πλευράς υποχρεώσεων και δικαιωμάτων χαρακτηρίζεται ως κάτοχος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επισκευάσιμης ζημίας. Δηλαδή τη δαπάνη αποκατάστασης αυτής ως και την αποζημίωση για την μείωση της εμπορικής αξίας του πράγματος (αυτοκινήτου), δικαιούται να απαιτήσει από το ζημιώσαντα τρίτο ο μισθωτής.

Στην προκειμένη περίπτωση αποδεικνύονται τα ακόλουθα περιστατικά : Στις 12-2-2009 και περί ώρα 14.05 ο ... οδηγούσε το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΕ ... επιβατηγό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, που είχε μισθώσει από την εταιρεία AUTO HELLAS Α.Τ.Ε.Ε., η οποία κατείχε αυτό νόμιμα δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης από την ιδιοκτήτρια αυτού ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING, επί ασφαλτοστρωμένου διαδρόμου κυκλοφορίας οχημάτων διπλής κατεύθυνσης στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης του πολυκαταστήματος Carrefour στην περιοχή της Περιβόλας Πατρών, με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Λίγο πριν φθάσει στο ύψος της θέσης στάθμευσης με αριθμό 8 και σε απόσταση 8 περίπου μέτρων απ' αυτήν ο ... έθεσε σε λειτουργία το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΗΗ ... ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του αδελφού του ..., που του το είχε παραχωρήσει, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην ως άνω θέση στάθμευσης και ξεκίνησε την πορεία του εξερχόμενος αιφνιδιαστικά από τη θέση στάθμευσης, εισερχόμενος στο διάδρομο όπου κινούνταν κανονικά ο ... με το όχημα του, παρεμβαλλόμενος κάθετα στην πορεία του και από τα αριστερά του, αποκλείοντας αυτήν, με αποτέλεσμα ο ..., παρότι τροχοπέδησε το όχημα του, να επιπέσει με το εμπρόσθιο μέρος του στο πίσω δεξιό τμήμα του εξερχόμενου από τη θέση στάθμευσης αυτοκινήτου. Αυτό, λόγω του ότι η σύγκρουση έγινε εν κινήσει του εξερχόμενου οχήματος, της θέσης των δύο οχημάτων (του ... κάθετα στο όχημα του ...) και του ότι το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της ελαφριάς βροχόπτωσης που είχε εκείνη τη στιγμή, εξετράπη της πορείας του και περιστράφηκε δεξιόστροφα το πίσω μέρος του κατά 90 περίπου μοίρες, χτυπώντας το πίσω και αριστερό τμήμα του στις παρακείμενες του διαδρόμου και απέναντι από τη θέση στάθμευσης μεταλλικές προστατευτικές μπάρες που υπήρχαν τα καρότσια μεταφοράς εμπορευμάτων του εν λόγω καταστήματος.

Ενόψει των ανωτέρω ο ... είναι αποκλειστικά υπαίτιος του επίδικου ατυχήματος. Και τούτο διότι ενώ ήταν σταθμευμένος με το όχημα του και όφειλε προτού εισέλθει στο διάδρομο κυκλοφορίας οχημάτων του εν λόγω χώρου στάθμευσης, όπου προτίθετο να εισέλθει, να ελέγξει αν διέρχονταν σ' αυτό οχήματα, την κυκλοφορία των οποίων ενδεχομένως να παρεμπόδιζε. Εκείνος, όμως, χωρίς να πράξει τούτο εισήλθε κάθετα στο ρεύμα πορείας του οχήματος του ... από τα αριστερά σε σχέση με την πορεία του, το οποίο δεν είχε αντιληφθεί από έλλειψη της προσοχής που όφειλε να έχει, αν και θα μπορούσε ευχερώς και εγκαίρως να αντιληφθεί, αφού υπήρχε επαρκής φωτισμός (ημέρα) και τίποτα δεν του περιόριζε την ορατότητα σε απόσταση 30 περίπου μέτρων. Αντίθετα τον ... δεν τον βαραίνει καμία συνυπαιτιότητα, γιατί έβαινε κανονικά στο διάδρομο κυκλοφορίας οχημάτων του εν λόγω χώρου στάθμευσης με κανονική για τις συνθήκες του δρόμου ταχύτητα, τροχοπεδώντας άμεσα το όχημα του, όταν ο άλλος οδηγός του σταθμευμένου οχήματος εξήλθε αιφνιδιαστικά κάθετα στην πορεία του απ' τα αριστερά του, μην μπορώντας όμως να αποφύγει τη σύγκρουση λόγω του αιφνίδιου και της μικρής απόστασης που τον χώριζε από το σημείο εισόδου του σταθμευμένου στην πορεία του. Περαιτέρω, όσον αφορά την παραδοχή της ενάγουσας AUTO HELLAS Α.Τ.Ε.Ε. σχετικά με τη μείωση της αξίας του αυτοκινήτου της ενάγουσας, που οδηγούσε ο ..., προέκυψε ότι αυτό ήταν μάρκας OPEL ASTRA 1.4 Essentia, έτους πρώτης κυκλοφορίας τον Ιούλιο του 2007, είχε αγοραστική αξία πριν το ατύχημα, λαμβανομένης υπόψη της χρήσης για την οποία προοριζόταν ως επιβατηγό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο εκμίσθωσης και του ότι διατηρούνταν σε καλή κατάσταση, 10.000 ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ζημία που υπέστη από το επίδικο ατύχημα ήταν μικρής έκτασης, για την οποία απαιτήθηκαν δαπάνες αποκατάστασης - επισκευής 4.406,95 ευρώ με την τοποθέτηση καινούργιων ανταλλακτικών, χωρίς βλάβη των μηχανικών μερών του, υπέστη μείωση της αξίας του, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ. Το εν λόγω ποσό δικαιούται να απαιτήσει η δυνάμει της ως άνω σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης κάτοχος αυτού, AUTO HELLAS Α.Τ.Ε.Ε, ως φέρουσα τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής, απώλειας ή βλάβης του πράγματος. Περαιτέρω δεν αποδείχθηκε ότι η τελευταία κατά το χρόνο της αποκατάστασης των ζημιών του οχήματος της (για τέσσερις ημέρες, χωρίς όμως να προκύπτουν οι ακριβείς ημερομηνίες) είχε προσυμφωνήσει την εκμίσθωση του σε τρίτο ή ότι κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων μετά πιθανότητας θα εκμίσθωνε αυτό σε τρίτο. Επομένως το σχετικό κονδύλιο με το οποίο ζητούσε διαφυγόντα μισθώματα τεσσάρων ημερών, συνολικού ύψους 446 ευρώ, έπρεπε να απορριφθεί. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφαση δέχθηκε ότι η AUTO HELLAS Α.Τ.Ε.Ε ως κάτοχος με χρηματοδοτική μίσθωση του βλαβέντος οχήματος δικαιούνταν να απαιτήσει αποζημίωση για μείωση της αξίας του οχήματος δεν έσφαλε.

Αναστασία Χρ. Μήλιου
Δικηγόρος παρ' Εφέταις Αθηνών
legalaction.gr
e-mail: natmil@otenet.gr  UP